برگرفته از : آرام‌سازی ترافیک - مهندسین مشاور ایمن تردد : آرام سازی ترافیک مجموعه ای از استراتژی هایی است که توسط برنامه ریزان شهری و مهندسین ترافیک به منظور کاهش سرعت استفاده می شود. در این پژوهش اهداف آرام سازی و آثار آن در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است.
در طول سالهای اخیر، گسترش و بهبود راههای جدید با هدف افزایش سرعت جابجایی وسایل نقلیه، موجب کاهش ایمنی برای عابرین پیاده، دوچرخه سواران و حتی رانندگان شده است و همچنین وارد کردن خودروهای پیشرفته و افزایش تولید خودروها جهت آسایش مردم و عدم فرهنگ استفاده صحیح از آنها باعث بار ترافیکی شدید شده است.در این پایان نامه با تهیه و تنظیم فرم پرسشنامه ای از سوی محقق و توزیع آن به دست صاحب نظران در امور ترافیکی که شامل دو بخش در مورد پارامترهای موثر بر آرام سازی ترافیک

هبود کیفیت زندگی شهری از تامین مکانهای خرید یا ایجاد نواحی مناسب قدم زدن در نواحی ساحلی مهمتراست. این امر نیازمند ایجاد نواحی باصفا و آرامش بخش در میان ساختمانها، خیابانها و سایر فضاهای شهری است بنحوی که مردم بتوانند بدون ترس یا تهدید یا ناراحتی از شرایط تحمیل شده بوسیله جریان ترافیک وسایل نقلیه موتوری از آنها استفاده کنند.استفاده از شیوه های آرام سازی ترافیک یکی از مهمترین روشهای موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است.در هر استراتژی آرام سازی ترافیک، باید به افزایش فضاهای تخلیه